orbita.png
terra_girando.gif
eua.png
brasil.png
coreia.png
japao.png
china.png
25685 [Convertido]-02.png
25685 [Convertido]-04.png
25685 [Convertido]-05.png
25685 [Convertido]-03.png
25685 [Convertido]-06.png

欢迎!

First Step 是一所“家庭学校”,旨在让儿童和青少年为流利的英语做好准备。我们的老师从上课的第一天起就 100% 用英语交流,使学习与母语相似。该课程遵循其自己的方法,以介绍和提高英语语言。课程的开发渗透到各个知识领域,为语言完全融合提供了条件。